Maliyyə

Iqtisadiyyati Güclü olan dövlət Hər şeyə qadirdir

    Advertisements
  • Kateqoriyalar

  • Arxivlər

Iqtisadiyyat(26)

Posted by maliyye Yanvar 21, 2008

1) Pərakəndə ticarət müəssisələri , onların təşkilati , iqti-sadi əsasları və funksiyaları (Cumayeva Könül)

Pərakəndə ticarət müəssisələrinin təşkili və maddi – texniki bazası.
Pərakəndə ticarət müəssisələrinin iqtisadi əsası və funksiyaları.
Azərbaycanda pərakəındə ticarət meəssisələrinin təşkilati – iqtisadi əsası.
“Euro stil” mağazasının təşkilati – iqtisadi əsası.

d_word7.gif  http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_163.doc

2) Topdan və pərakəndə mal satışında kommersiya işi (Vüqar)

Topdan və pərakəndə mal satışında kommersiya işinin mahiyyəti,əsas xüsusiyyətləri.
Respublika əmtəə bazarlarında topdan və pərakəndə ticarətin təşkilində kommersiya fəaliyyətinin müasir vəziyyəti.
Aeroport yarmarkası 483 nömrəli topdan və pərakəndə mağazasında (xırda anbar mağazası) mal satışı üzrə kommersiya işinin təşkili.

 d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_162.doc

3) Beynəlxalq Komissiya və Konsiqnasiya Əməliyyatlarının Xüsusiyyətləri (Naməlum)

1.Beynəlxalq alqı-satqı müqavilələri,onların mahiyyəti və strukturu
2.Beynəlxalq ticarət vasitəçilik əməliyyatlarının mahiyyəti və növləri
3.Beynəlxalq vasitəçiliyin təşkilati-hüquqi formaları və fəaliyyət xüsusiyyətləri

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_159.doc

4) BMT-nin inkişaf proqramı (Məmmədova Gülay)

BİM sistemində beynəlxalq təşkilatlar

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_158.doc

5) BİM sistemində Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (Məmmədov Müşfiq)

BƏT BMT-nin ixtisaslaşmış bir qurumu kimi. BİM sistemində BƏT-in rolu, onun əsas məqsədi, vəzifələri və fəaliyyəti. BƏT-in strukturu və idarəetmə mexanizmi. BƏT tərəfindən qəbul olunmuş konvensiyalar və tövsiyyələr. Azərbaycanın BƏT ilə əlaqələri

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_157.doc

6) İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasının tənzimlənməsi (Naməlum)

İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası haqqında

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_155.doc

7) Beynəlxalq birja əməliyyatları və birja ticarət (Sevinc Tasinova)

1. Beynəlxalq birjalar və onların bazar iqtisadiyyatının inkişafında rolu
2. Beynəlxalq maliyyə mərkəzlərində yerləşən birjaların fəaliyyəti
3. Beynəlxalq təşkilatların birja fəaliyyətinin inkişafında
rolu və yeri

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_155.doc

8) Qiymətli kağızlar birja malı kimi və qiymətli kağızların təsnifatı (Sevinc)

  1. Mövcud iqtisadi şəraitdə qiymətli kağızların iqtisadi əhəmiyyəti və funksiyaları
    2. Qiymətli kağızların təsnifatı
    3. Qiymətli kağızlarla aparılan əməliyyatların təşkili mexanizmi

d_word7.gifhttp://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_142.doc

9) Latin Amerikasi Olkeleri (Ruslan)

Kurs isi movsusu Beynelxalq iqtisadiyyat seviyyesindedir
Movzu- IE Olan Olkeler:Latin Amerikasi Olkeleri

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_135.doc

10) Beynəlxalq Ticarət və Tədiyyə Balansı (Rzayev Aqşin)

Xarici ticarətin zəruriliyi. Ticarət balansı və ona təsir edən amillər.
Tədiyyə balansı və ona təsir edən amillər.
Ticərət və tədiyyə balansının qarşılıqlı əlaqəsi.

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_134.doc

            

11) Adi Əmtəə bazarında kommersiya fəaliyyətinin təşkili. (Nurullayev Namiq)

1. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Respublikamızda kommersiya fəaliyyətinin mahiyyəti və müasir şəraitdə inkişaf istiqamətləri.
2. Topdan və pərakəndə mal satışında kommersiya işinin təşkili.
3. Kommersiya fəaliyyətinin infrastrukturu.
4. Kommersiya səmərəliliyi və ona təsir edən amillər.
 

d_word7.gif  http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_133.doc

12) İnfilyasiya və iqtisadiyyatın anti-infilyasiya tənzimləməsi (Quliyev İlkin)

1.İnfilyasiya anlayışı, mahiyyəti və inkişaf qanunauyğunluqları. İnfilyasiyanın növləri. Onun təyin edilməsi.
2.İnfilyasiyanın səbəbləri. Tələb və xərclərin infilyasiyası
3.İnfilyasiyanın tənzimlənmə metodları.Antiinfilyasiya siyasəti
4.Azərbaycanda istehlak qiymətləri indeksi, infilyasiya və qiymət çəkisizliyi.
Azərbaycanda antiinfilyasiya tənzimləməsi tədbirləri.
5.Nəticə 
 

d_word7.gifhttp://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_131.doc

13) Təbii işsizlik və onun müəyyən edilməsi (Fərid Paşayev)

1.Təbii işsizlik və onun mahiyyəti
2.Təbii işsizliyə təsir edən amillər
3.Təbii işsizlik səviyyəsi.Beveric əyrisi
 

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_128.doc

14) Dövlətin investisya siyasəti (Azer Əliyev)

1.İnvestisya haqqında anlayış.
2.İnvestisya fəaliyyəti, onun mahiyyəti və vəzifələri
3.İnvestisya fəaliyətinin obyekt və subyektləri
4.Milli iqtisadiyyatın inkişafında daxili və xarici investisyanın rolu
5.İnvestisya qoyuluşlarının dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyi
6.Dövlətin investisya siyasətinin əsas xüsusiyyətləri

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_127.doc

   

15) Marketinqdə İstehlakçı Davranışı və onun öyrənilməsinin əhəmiyyəti (Rafiq)

Dünyanın ən böyük pərakəndə ticarət müəssisələrinin sahibi Sem Uolton mütəmadi olaraq öz maqazinlərini gəzər, menecer və alıcılarla söhbətləşərək informasiya toplayar və beynindəki ideyaları bunlar əsasında cəmləşdirərdi. Məqsəd isə təbii olaraq bu idi ki, nə etsin, necə etsin ki, öz biznesini daha da artıra bilsin.

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_110.doc

16) 1) Büdcə gəlirlərinin mahiyyəti və formalaşdırma üsulları. (Shahin Muxtarov)

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlət büdcəsinin gəlirlərinin öyrənilməsi ən vacib məsələlərdən biridir. Büdcə gəlirləri dövlət gəlirlərinin yaranmasında yaxından iştirak edir. Büdcə gəlirləri dövlət gəlirlərindən fərqli olaraq dar məna kəsb edir.Büdcə gəlirlərindən başqa dövlət gəlirlərinə büdcədənkənar fondlar və dövlət sektorunun vəsaitləri də daxildir.

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_91.doc

17) Sahibkarliğin Mahiyyəti və Formaları (Anar)

Sahibkarliq haqqinda

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_85.doc

18) ÖZƏL MÜƏSSİSƏ VƏ ONUN OFİSİNİN TƏŞKİLİ (Eldar Məmmədov)

Siz hər hansı bir ideya və ya informasiyaya sahibsiniz, siz mütəxəssis və ya yaxşı təşkilatçısınız. Siz öz maddi vəziyyətinizi yaxşılaşdırmaq və ya kiminsə rəhbərliyi altında işləmək istəmirsiniz və işinizi necə qurmaq haqqında öz fikriniz var. Sizin başladığınız işdə təcrübəniz varmı? Sizin, ümumiyyətlə, biznes təcrübəniz varmı? Siz biznesdəki qabiliyyətlərinizi necə qiymətləndirirsiniz? Biznes dedikdə siz nə başa düşürsünüz?

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_82.doc

19) İQTİSADİ İNKİŞAF VƏ MAKROİQTİSADİ SİYASƏT (RASİM HƏSƏNOV)

Müasir iqtisadi nəzəriyyə, artımı istehsalın öz təbii səviyyəsinə görə qısa müddətli artıb-azalması kimi yox, məhsuldar qüvvələrin inkişafı nəticəsində real istehsal həcminin uzun müddətli dəyişməsi kimi izah edir. Bu halda bir tarazlıq vəziyyətdən digərinə doğru inkişaf edən istehsalın potensial həcmi tədqiqat obyektinə çevrilir.

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_81.doc

   

20) Büdcə gəlirlərinin tərkibi,quruluşu və nizamlaşdırma metodları (Şahin Muxtarov)

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlət büdcəsinin gəlirlərinin öyrənilməsi ən vacib məsələlərdən biridir. Büdcə gəlirləri dövlət gəlirlərinin yaranmasında yaxından iştirak edir. Büdcə gəlirləri dövlət gəlirlərindən fərqli olaraq dar məna kəsb edir.Büdcə gəlirlərindən başqa dövlət gəlirlərinə büdcədənkənar fondlar və dövlət sektorunun vəsaitləri də daxildir.

d_word7.gif  http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_80.doc

21) BANK FƏALİYYƏTİNİN VERGİYƏ CƏLB OLUNMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ (Nəmalum)

Bazar iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə, öz-özünə həll oluna bilməyən iqtisadi və sosial problemlər ortaya çıxmış və çoxalmışdır. Sahələr və ümumtəsərrüfat böhranları, işsizlik, pul tədavülündəki pozuntular, dünya bazarlarındakı kəskinləşməkdə olan rəqabət dövlətin müdaxiləsini tələb edirdilər.

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_19.doc

22) İnflyasiya və İqtisadiyyatın Antiinflyasiya Tənzimlənməsi (Elşən Bağırzadə)

Əvvəljədən də qeyd edildiyi kimi inflyasiya kağız pullabağlı bir problem olduğu üçün onun ilk jüjərtiləri kağız pulun meydana gəlməsi dövrünə təsadüf edir. Xatırladaq ki, mənbələrdə pulun meydana gəlməsi çox qədim dövrləri əhatə edir. Tarixçilərn yazdığına görə ilk dəfə pul gümüş formada Qədim Yunanıstanda, Afinada meydana gəlmişdir. Sonradan Roma imperiyasında da Auqost tərəfindən qızıl, gümüş və mis pulların dövriyyəyə buraxılması məlumdur. Lakin bu pullar metal olduğu üçün inflyasiyaya uğramırdı.

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_18.doc

23) Milli bazar milli iqtisadiyyatın təzahür formasıdır (Ağayev Zamin)

Milli iqtisadiyyatın tərkib hissəsi kimi milli bazarın formalaşması əsas məsələlərdən biridir. Milli bazar hər bir ölkənin öz milli ehtiyatları hesabına formalaşdırıb inkişaf etdirdiyi bazar hesab olunmaladır.

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_17.doc

       

24) Azərbaycanın bank sisteminin təkmilləşdirilməsi yolları (Hümbətov Rəşad)

Banklar əsas iqtisadi institutlardır. Banklar haqqında yazarkən ilk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, hələ ilk banklar orta əsrlərdə yaranmışdır. Uzun müddət ərzində bank sistemi yalnız kommersiya bankları kimi fəaliyyət göstərmişdir. Lakin sonralar bir sıra səbəblərlə, ilk növbədə isə, pul emissiyasının tənzimlənməsi ilə əlaqədar mərkəzi bankların yaranması vacib məsələ kimi ortaya çıxmışdır.

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_16.doc

25) İqtisadi inkişafın tərəddüdlüyü: iqtisadi tsiklin mahiyyəti və ümumi cəhətləri (Piriyev Səbuhi)

Cəmiyyətin iqtisadi inkişafının araşdırılması zamanı iqtisadçılar belə bir nəticəyə gəlmişlər ki,müəyyən tarixi dövrlərdə iqtisadi inkişaf yüksələn xətt üzrə getsə də bu inkişaf heç də hər zaman sabit olmur.İstənilən cəmiyyətin iqtisadi inkişafının xarakterik cəhətlərindən biri də qeyri-sabitlikdir. İqtisadiyyatın qeyri-sabitliyinin mənası ən qısa şəkildə tələb və təklifin müxtəlif formada uyğunsuzluğu nəticəsində iqtisadiyyatın inkişafına tə’sir edən proseslərdir. İqtisadi inkişafın qeyri-sabitliyi 19-cu əsrdən başlayaraq.

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_15.doc

26) İqtisadi artım anlayışı və nəzəriyyəsi. Onun Göstəriciləri, amilləri və formaları (Şıxıyev Yalçın)

İqtisadi artım bir iqtisadi anlayış kimi çox Geniş mənaya və zəruri mahiyyətə malikdir. İqtisadi artımın mahiyyətini dərindən başa düşmək üçün ilk növbədə, ona iqtisadi tərif vermək lazımdır.

d_word7.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_ekono_14.doc

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloqqer bunu bəyənir: