Maliyyə

Iqtisadiyyati Güclü olan dövlət Hər şeyə qadirdir

Maliyye-Kredit(7)

Posted by maliyye Yanvar 22, 2008

1) Müasir iqtisadi şəraitdə pul-kredit siyasətinin rolu və əhəmiyyəti (Mahmudov Anar)

İqtisadiyyatın tənzimlənməsində pul-kredit siyasətinin rolu,onun alətləri və s. Kurs işi Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə əhatə olunmuşdur 

d_word6.gifhttp://referat.firststeps.az/d_word_kurs_malkr_153.doc

2) Beynəlxalq Maliyyə (Əsgərov Ismayıl)

Beynəlxalq maliyyə idxal-ixrac əməliyyatlarının ödənməsi, beynəlxalq kreditin verilməsi və investisiya qoyuluşu, beynəlxalq sosial müdafiənin qorunması və sair bu kimi sferada dünya valyutasının hərəkəti ilə bağlı maliyyə münasibətlərinin məcmusudur. d_word6.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_malkr_123.doc

3) Maliyyə münasibətləri və onun formalaşma xüsusiyyətləri. (Kərimov Murad)

1.Maliyyənin mahiyyəti və funksiyaları.Maliyyə sistemi.
2.Keçid dövründə maliyyə münasibətləri.
3.Dövlət maliyyəsi.
4.Maliyyənin idarə edilməsi və ona nəzarət.
5.Azərbaycan Respublikasının maliyyə münasibətləri.

d_word6.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_malkr_122.doc

4) Pul-kredit siyasəti: mahiyyəti və dövlətin iqtisadi siyasətində onun yeri (HƏSƏNOVA GÜNAY)

Pul-kredit siyasəti – istehsalın həcminin, məşğulluğun və qiymətlərinin səviyyəsini sabit saxlamaq üçün pul təklifindəki dəyişiklərdən ibarətdir. Daha konkret olaraq belə demək olar ki, pul-kredit siyasəti enmə zamani xərclərin çoxalması üçün pul təklifini çoxaldır, inflyasiya zamanı isə əksinə olaraq pul təklifini azaldır.

 d_word6.gifhttp://referat.firststeps.az/d_word_kurs_malkr_23.doc

5) Valyuta münasibətləri və valyuta sistemi haqqında anlayış (Nəmalum)

Beynəlxalq Valyuta Sistemi, ölkələr arasında mövcud olan valyuta kurslarını və tədiyə münasibətlərini tənzimləyən qayda və müqavilələrdən meydana gəlir. Beynəlxalq kommersiya və maliyyə münasibətlərinin nizamlı bir şəkildə işləməsi üçün səmərəli bir beynəlxalq valyuta sisteminin varlığı labüddür.

d_word6.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_malkr_22.doc

   

6) İqtisadi artıma təsir edən amillərin qarşılıqlı fəaliyyəti: makroiqtisadi müvazinətin yaranması (Əliyev Kənan)

Ictimai əmək bölgüsünün dərinləşdiyi, elmi-texniki tərəqqinin iqtisadi həyatın bütün tərəflərini əhatə etdiyi bir şəraitdə iqtisadi artım və onun amillərinin öyrənilməsi mühüm məsələyə çevrilir. Iqtisadiyyatın düyün nöqtəsi olan iqtisadi artım anlayışı hazırda məhsul istehsalçılarından tutmuş onu istehlak edənlərə qədər hamını düşündürür. Bu baxımdan iqtisadi artım nəzəriyyəsi siyasi iqtisad problemlərinin öyrənilməsində qabaqcıl amillərdən tutmuş, onun tənzimlənməsinə qədər olan bütün məsələlər ardıcıl şərh olunmalıdır

d_word6.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_malkr_21.doc

7) BAZAR MÜNASİBƏTİNƏ KEÇİD ŞƏRAİTİNDƏ MÜƏSSİSƏLƏRİN FƏALİYYƏT ŞƏRAİTİ (Nəmalum)

Hər bir ölkənin mövcud təsərrüfatı ictimailəşmə dərəcəsinə görə bir neçə səviyyəyə ayrılır ki, onun da aşağı və ilk səviyyəsi mikroiqtisadiyyatdır (mikroiqtisadiyyat-yunan sözüdür, kiçik mənasını verir). Bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının bir hissəsi olan mikroiqtisadiyyatın subyektləri kimi maddi nemətlərin və xidmətlərin yaradılmasında bu və ya digər formada iştirak edən, istehsal amilləri üzərində əsasən xüsusi mülkiyyət bazasında fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri çıxış edirlər.

d_word6.gif http://referat.firststeps.az/d_word_kurs_malkr_20.doc

Mənbə: www.firststeps.az

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloqqer bunu bəyənir: